Sessió 11/2019 Ordinària de Ple Municipal del 18 de juliol de 2019

Ple Municipal - Ordinària 18/07/2019 17:00h Publicat el: 21/10/19 11:36h

Observacions de la sessió:

Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions de l'Ajuntament de Manresa, Subvenció Esplendor del Barroc programa FEDER, canvi data Ple setembre, consideració òrgan administratiu contractació compres o contractació que no superin 500€, Constitució de la Mesa de Contractació Permanent, Representants de la Corporació en ens que requereixen representació municipal, Convenir una despesa plurianual per adquisició finca ctra. de Vic, 100, Modificació retribucions del personal al servei de l'Ajuntament, Alteració de l'alteració del límit entre els termes de Manresa i Sant Fruitós del Bages, Modificació puntual del POUM-Precisició de les actuacions d'interès públic en Sòl no urbanitzable, Bases reguladores ajuts dinamització econòmica Centre Històric, Reglament d'organització i funcionament del Mercat Puigmercadal, Bases reguladores Premi Ignasi Puig i Simon 2019, Subvencions destinades a entitats i clubs esportius locals per al desenvolupament de programes d'inclusió esportiva d'infants i joves amb pocs recursos econòmics (2019-20).

Convocatòria

  2h 29' 28'' 2 Intervencions