Sessió 12/2019 Ordinària de Ple Municipal del 26 de setembre de 2019

Ple Municipal - Ordinària 26/09/2019 17:00h Publicat el: 15/10/19 09:34h

Observacions de la sessió:

Compte General del Pressupost de l'exercici 2018. Compatibilitat regidora Rosa M. Ortega Juncosa. Autorització al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus per ampliar la plantilla de personal. Modificació de l'acord adoptat pel Ple referent a la delegació de competències del Ple a la JGL, en matèria de contractació i patrimoni. Modificació puntual de l'Organigrama Funcional de l'Ajuntament de Manresa, Òrgans de Direcció i Coordinació. Renovació parcial dels Consells de Districte. Unificació del Consell Municipal de Salut i del Consell Municipal de Drogodependències i aprovació de la renovació parcial dels Consells Sectorials. Modificació de diversos articles de l'ordenança fiscal número 9. Modificació de finançament de les aplicacions pressupostàries vinculades al programa complementari de suport integral al desenvolupament local de la Diputació. Autorització de la modalitat de despesa plurianual per a l'adquisició, a títol onerós, de la parcel·la número 6 del PTB de Manresa, propietat d'Incasòl. Expedient de modificació de crèdits núm. 19/2019. Aprovació del Text Refós de la "Modificació puntual del POUM. Nous espais lliures entorn Anònima. Aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana "PMut BAR2 Barreres UA4". Aprovació plec de clàusules administratives, el plec de prescripcions tècniques, la memòria i l'expedient de contractació dels serveis de neteja de les dependències municipals. Aprovació de la sol·licitud al Conseller de Territori i Sostenibilitat per a la formulació d'un Pla Director Urbanístic per a l'àmbit de l'Agulla. Devolució de garantia de la concessió administrativa per la gestió del servei públic de residència i centre de dia municipal per a persones grans, a l'entitat Sant Andreu Salut. Proposició retirada per a la municipalització dels serveis de neteja de les dependències municipals. Proposició contra la crisi ecològica i climàtica i de suport a les mobilitzacions climàtiques. Proposició en suport a la Llei 24/2015 i contra el tall de subministrament a les famílies amb deute. Proposició en suport a les ONG que treballen en el rescat i salvament al Mediterrani. Moció de suport a les nou persones detingudes el 23 de setembre de 2019 i de denúncia a la repressió per part de l'aparell de l'Estat Espanyol.

Convocatòria

  2h 39' 18'' 5 Intervencions