Sessió 12/2021 Ordinària de Ple Municipal del 23 de desembre de 2021

Ple Municipal - Ordinària 23/12/2021 17:00h Publicat el: 28/01/22 11:05h

Observacions de la sessió:

Proposició per a la reobertura del dispensari mèdic del barri del Xup. Proposició per demanar una millora de serveis per a les persones grans. Aprovació inicial Pressupost i Bases execució exercici 2022. Adquisició finques núm. 5, 6, i el dret de superfície de les núm. 14 i 18, situades dins àmbit Fàbrica Nova. Concertació de préstec a llarg termini per la compravenda de parcel·les dins àmbit Fàbrica Nova. Aprovació definitiva ordenances fiscals exercici 2022. Aprovació plantilla del personal al servei de la Corporació any 2022. Aprovació diverses Cartes de Serveis. Pròrroga per a l’any 2022 del Pla local de Joventut 2018-2021.Proposició de suport al model d’escola i a la llengua catalana. Proposició de suport al diputat Pau Juvillà Ballester davant la sentència condemnatòria del TSJC per defensar el dret a la llibertat d’expressió. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de l'Ajuntament de Manresa presentada pel senyor FGM, del Grup Municipal del PSC-CP.

Convocatòria

Acta

  6h 16' 29'' 2 Intervencions